Chuyên môn của chúng tôi:

Tư vấn và phát triển

Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng trong các dự án những kiến thức chuyên ngành về hệ thống đường sắt và khoa học an toàn. Chúng tôi tư vấn các giải pháp tối ưu cho các hệ thống và qua đó hướng tới mục tiêu đạt được các kết quả bền vững và phục vụ cho tương lai. Trung tâm chuyên môn an toàn đường sắt thực hiện và điều phối các công trình phát triển. Công việc đánh giá an toàn trong phát triển các thành phần và hệ thống đòi hỏi việc lập tài liệu một cách chi tiết cho các thủ tục cấp phép. Chúng tôi sẽ đảm nhận công việc biên tập cũng như tư vấn phần nội dung . Để phù hợp với các tiêu chuẩn đã được định ra chúng tôi có thể xây dựng một tổ chức an toàn cho khách hàng.