Chuyên môn của chúng tôi:

Công tác giám định

Trung tâm chuyên môn an toàn đường sắt đưa ra các giám định cho rất nhiều lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật an toàn đường sắt. Chúng tôi đặt trọng tâm vào kiểm chứng an toàn và chức năng, kiểm tra qui hoạch, giám định tai nạn. Cho những hệ thống có phân loại các mức an toàn (SIL) 3 và 4  chúng tôi sẽ thực hiện bước xác minh và xác nhận độc lập.
Phạm vi các đối tượng giám định rất đa dạng trong đó đặc biệt bao gồm tháp điều khiển (cả kĩ thuật cũ) cùng các thành phần của nó, đường ngang và các cơ sở an toàn đường ngang, hệ thống kiểm soát đoàn tàu như ETCS và các hệ thống khác. Chúng tôi sẽ thực hiện các kiểm tra và đánh giá cho các quá trình lập qui hoạch, thiết lập dự án, sản xuất cũng như kiểm tra. Các giám định viên đã được các cơ quan chức năng, các công ty và toà án công nhận. Dịch vụ giám định của chúng tôi bao gồm cấp giấy chứng nhận các chức năng an toàn của các thành phần cũng như toàn bộ hệ thống khi đưa vào ứng dụng.