Thông tin mới:

Tin tức mới

Hợp đồng hợp tác Hà Nội

Công ty CERSS là một thành viên của đoàn doanh nghiệp đến thăm Việt Nam từ ngày 19.-23.11.2018 dưới sự dẫn đầu của ngài Bộ trưởng kinh tế và giao thông vận tải của tiểu bang Saxony Martin Dulig. Bên cạnh những cuộc đàm phán tại Bộ Công thương và ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, điểm nổi bật của chuyến đi là việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm hợp tác Việt- Đức VGCC và Trung tâm an toàn đường sắt CERSS. Việc này đã đóng dấu cho các hoạt động đào tạo được bắt đầu tại Trường đại học Giao thông vận tải UTC tại Hà Nội vào năm 2016 và trong tương lai đây sẽ là cơ sở cho các dự án thương mại chung trong phát triển cơ sở hạ tầng đường sắt ở Việt Nam.