Thông tin mới:

Tin tức mới

Hợp đồng làm việc với Công ty mạng lưới đường sắt Đức

Công ty mạng lưới đường sắt Đức và trung tâm CERSS đã ký hợp đồng cộng tác về công việc giám định an toàn về mảng kỹ thuật điều khiển và kỹ thuật an toàn. Qua hợp đồng này Công ty đường sắt sẽ nhận được dịch vụ công việc của CERSS. Dịch vụ theo hợp đồng sẽ bao ghồm xây dựng, kiểm tra và đảm bảo chất lượng kỹ thuật hay điều hành các điều lệ và các thông số kỹ thuật cũng như phân tích rủi ro, phân tích nguy hiểm và công tác giám định an toàn. Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01.03.2016.