Bài viết chuyên ngành: Ý tưởng tương lai về các quy định bằng cách sử dụng các thực tiễn dựa trên nền tảng công nghệ thông tin

Hợp tác giữa CERSS Kompetenzzentrum Bahnsicherungstechnik và the Chair of Railway Signalling and Transport Safety Technology at the TU Dresden , một luận án và luận văn tốt nghiệp đã được giám sát vào năm 2018, liên quan đến các cấu trúc điều chỉnh dựa trên cơ sở dữ liệu, được tối ưu hóa, để nghiên cứu phối cảnh cũng như duy trì và sửa đổi các thông số kỹ thuật của nội dung quy định để có thể tạo điều kiện cho việc sử dụng các thủ tục dựa trên nền tảng công nghệ thông tin.

Các kết quả trọng yếu đã trình bày ra các mục tiêu và phương pháp tiếp cận mong muốn, cũng như tiềm năng cải thiện được xác định cho các nghiên cứu tiếp theo, hiện đã được công bố trong một bài báo trên tạp chí chuyên ngành EI – DER EISENBAHNINGENIEUR, ra mắt vào tháng 1.2020.

Sau khi thu thập được các kiến ​​thức và các biện pháp đề xuất đã được phê duyệt trong các nhóm chuyên gia khác nhau vào năm 2019, thì chúng ta vẫn còn hy vọng rằng các giải pháp đã được xác định và những tiềm năng cải tiến sẽ tiếp tục được theo đuổi trong tương lai và sẽ được thực hiện hoặc được nghiên cứu sâu hơn.