Chuyên môn của chúng tôi:

Phân tích rủi ro và an toàn

Các hệ thống đường sắt đòi hỏi sự an toàn rất cao. Do vậy những chứng chỉ an toàn cho những phát triển mới về các thành phần, các hệ thống phụ và giải đáp cho các hệ thống phức tạp là rất cần thiết. Trung tâm chuyên môn an toàn đường sắt theo đuổi các giải đáp có định hướng về rủi ro theo các quy tắc kỹ thuật và tiêu chuẩn đã định. Chúng tôi đã tự phát triển các qui trình phân tích rủi ro và an toàn và đưa vào ứng dụng.